Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
23160 documents

A digitális biztonságról : Tanári kézikönyv / szerkesztő Sediviné Balassa Ildikó, Chogyelkáné Babócsy Ildikó

Biztonság, Internet használat, Információs társadalom
adatvédelem, tudatosság, digitális technika, internet, információs társadalom

"Ezt a kiadványt a hazai közönség és a pedagógusok számára az teszi különösen értékessé, hogy a tudatos internethasználati kompetenciák fejlesztésére részletesen kidolgozott és kipróbált óraterveket tartalmaz, az oktatásban még viszonylag újszerű, de a diákok körében egyre népszerűbb, izgalmas, aktív tanulásra ösztönző szabadulószobás játékokkal."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23634  2022-11-25

Szilveszteri szentfazék : A karácsonyi (ünnepkór) ünnepkör / Szabó Sándor, Cs.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Az úrvacsora és a záróimádság után akkor buékolás kezdődött, hogy csoda, hogy addig vissza tudtuk tartani. Kicsit szokatlan volt, hogy ezúttal nem pezsgőspohárral a kézben és a jó meleg szobában tettük ez, hanem a templom közepén, borszagú puszikat adva és kapva, de volt valami varázsa."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23633  2022-11-25

A száz évet élt Brassai Sámuel pályafutása és munkái : 1797-1897 / Kőváry László

Művelődéstörténet
tudós, egyetemi tanár, író, tudománytörténet, művelődéstörténet, Brassai Sámuel (1800-1897), Magyarország, Erdély, 19. század

"Miket mint iró és szerkesztő összeirt, egész kis könyvtár. Brassai szellemi hagyatéka egy irodalmi kincstár... Szellemi hagyatéka még az, mit az Akadémia elnöke egy üdvözlő iratában ugy fejezett ki: sok tudós, iró és tanár neki köszöni positióját. Tiz nyelvet tudott, tiz tudomány ágat mivelt, tiz évtizedet élt."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23623  2022-11-25

X. Pius pápa síremléke / Hirschler József

Szobrászat, kerámiaművészet, Keresztény vallások
síremlék, szobrászat, temetkezési hely, Pius (pápa), X. (1835-1914), Vatikán

"A szobor, melyet a művész egy tömbből faragott, a nemes kifejezés és művészi tartás keresetlen egyszerűségével lep meg. Alkotójának sikerült megszabadulnia attól a befolyástól, attól a mesterkéltségtől és hatáshajhászástól, mely Bernini és az őt utánzó többi szobrász művein olyan kirívó és bántó ott Szent Péter templomában."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23622  2022-11-25

Égő csipkebokor : Versek / Jánossy Béla, P. ; illusztrátor Szopos Sándor

Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. század

"Uram, keresem a szentelt nyomot,
Amit a kőbe szent lábad nyomott,
A csipkebokrot, mely lángtól veres,
Hangod', mely így zeng: »Engemet keress!...«"

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23621  2022-11-24

Petőfiről : Tanulmányok / Csernátoni Gyula

Magyar irodalom története
költő, magyar irodalom története, Petőfi Sándor (1823-1849), Magyarország, 19. század

"Milyen volt Petőfi, mint ember? Melyek azok a lényeges külső és belső, vagy lelki sajátságok, a melyek együttvéve jellemét, egyéniségét alkotják? Oly kérdés, a mely eddig még nincs megoldva. Hiszen még azt sem tudjuk biztosan, hogy melyik a legjobb arczképe, holott a kortársak emlékezete és följegyzései segítségünkre vannak."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23619  2022-11-24

"Élő történelem" : Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből (1944-1992)

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kisebbségek
deportálás, állami terror, nemzetiségi tisztogatás, Gulag, határon túli magyarság, Kárpátalja, Szovjetunió, 20. század, második világháború

"Hogy miért éppen a magyarokat? Mi voltunk a bűnös nemzet. Én nem voltam katona, egyetlen pártba sem léptem be, mégis hadifogolyként kezeltek. Ez nagyon bántott. Fiatalon és ártatlanul hurcoltak meg. Egyetlen bűnömként azt rótták fel, hogy magyar a nemzetiségem. Utána soha sem volt ebből kellemetlenségem."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23616  2022-11-24

Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványleletek a Nyugat-Dunántúlon I. / Horváth Ciprián

Régészet, Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem 1526 előtt
temető, temetkezési hely, régészeti lelőhely, régészet, államalapítás, honfoglalás, magyar őstörténet, helytörténet, Dunántúl, Magyarország, 10. század, 11. század, Árpád-kor

"A dokumentáció alapján magam 86 honfoglalás és kora Árpád-kori sírt tudtam meghatározni, közülük a 114. számú - egy csecsemő apró, feldúlt csontjait tartalmazó, csupán egyetlen pontként bemérhető - sírt, mely az összesítő rajz alapján a nyomvonal 4830-4850 m közti szakaszán helyezkedett el, nem sikerült az összesítő térképen ábrázolni."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23627  2022-11-24

A kései nomád műveltség nyomai a Maros-Körös közén : Adatok a térség kun időszakának történetéhez / Katona-Kiss Attila ; illusztrátor Bíró Gyöngyvér

Régészet, Magyar történelem 1526 előtt, Életmód, szokások
kunok, nomád életmód, földrajzi név, régészet, magyar néprajz, Maros-Körös Köze, Alföld, 13. század, 14. század

"A magyarországi kun régészeti emlékek, valamint a kunok műveltségéhez köthető és keltezhető tárgyak időrendi besorolása alapján ezeket a tárgytípusokat Magyarországon jellemzően a 13. század második felére datálhatjuk, de használatuk a 14. századból, főként annak első feléből is adatolható..."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23626  2022-11-24

Fontes Sarmatarum in Hungaria habitantium - A magyarországi szarmatákra vonatkozó antik forrásaink / Kovács Péter

Magyar történelem 1526 előtt, Régészet, Egyéb történeti segédtudományok
szarmaták, felirat, numizatika, régészet, történelmi forrás, Magyarország, Pannonia

"A jelen munkában - a mai Magyarország területén lakó és a legalábbis részben innen a Római Birodalom területére letelepített - szarmatákra vonatkozó görög-latin írott és feliratos (továbbá numizmatikai) forrásokat igyekeztünk összegyűjteni, és az adott forráshelyeket fordítással és kommentárral együtt kiadni."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23625  2022-11-24

Schönstart : Házasságépítés, önnevelés, eszmény - ismerkedés a schönstatti lelkiséggel / szerkesztő Lőw Péter, Lőw Helga, Czigányik Zsolt, Czigányik Anna

Házasság, válás, Keresztény vallások
házasság, családi erkölcs, vallási szervezet

"A legjobban úgy tanulunk meg bánni a bennünk lévő ellenkező nemű pólussal, hogyha megtanuljuk elfogadni a házastársunkat. Elfogadlak téged. Nagynak látlak, nagynak tartalak. Hogyha nagynak találjuk a másikat, akkor rátalálunk a saját eredetiségünkre. És hogyha megéljük, átéljük, hogy a másik nagynak lát minket, akkor az épít, fölépít bennünket, lelki erőt ad."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23628  2022-11-23

Levéltári kalászatok : Tanulmányok, szövegközlemények / Csatáry György

Levéltári kutatás, Magyar történelem általában, Európai országok történelme
levéltár, magyar történelem, történelmi forrás, Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, Kárpátalja, Ukrajna

"A kárpátaljai levéltárügy fejlődésének főbb mérföldköveit csak szűk szakmai körökben ismerik. Leginkább vonatkozik ez a szovjet levéltárügyre. Ennek persze múltban gyökerező okai vannak. Elég, ha megemlítjük, hogy az 1944-es rendszerváltás után a levéltárak a belügyi szervek felügyelete alá kerültek."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23615  2022-11-23

Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos gyűjteménye : A Magyar Filológiai Tanszék fennállásának 30. és az Ungvári Hungarológiai Központ 5. évfordulójára

Népnyelv, nyelvjárások, Magyar irodalom története, Magyar néprajz, Nevelés- és iskolatörténet
magyar nyelv, magyar irodalom története, magyar néprajz, felsőoktatás, magyarságkutatás, kárpátaljai magyarság, Ungvári Hungarológiai Intézet, Kárpátalja, Ukrajna

"Miért éppen Ungváron alakult meg a Hungarológiai Központ? Több okból is. Először: Egyetemünkön - mint már mondtuk - 1965-ben megalakult országunkban az egyetlen magyar tanszék, amely magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat képez, az itt végzett szakemberek közül sokan lettek újságírók, könyvkiadói szerkesztők, idegenvezetők stb."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23614  2022-11-23                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2022.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic