11278.htm

CÍMSZÓ: Érmihályfalva

SZÓCIKK: Érmihályfalva ( Valea lui Mihai, R.) nagyk. Bihar vm.-ben 6302 lak. A zsidó hitközség, amely az érmihályfalvai községkerület központja, a szájhagyomány szerint már 1800 előtt is fennállott, de egykorú írások, vagy okiratok, amelyek alapításának elejére vonatkoznak, nincsenek. A XIX. sz. elején mindenesetre már szervezett keretekben működhetett és 1820. a keretek végleges kiépítéséhez fogott. Ekkor vette meg a hitközség a templomnak való telket és előkészítette az építkezést. A fennmaradt okiratokból kitűnik, hogy a templomot rövid idő alatt felépítették. Fejlődésének első korszakában Rosenberg Sándor-Rosenfeld Jakab, Feldmann Izsák és Oestereicher Mendel voltak az elöljárók. Első rabbiját Mindszent Salamon személyében 1834 választotta meg. 1822-ben kezdte meg működését a Chevra Kadisa, 1853. a Nőegylet. Elemi népiskolája, amelynek ma 2 tanítója és 102 tanítványa van, 1873. nyilt meg. Létesített jesivát és Talmud Tórát is, ezt az utóbbit Zelter Jenő kezdeményezésére. Megfelelő elhelyezéséről Danczinger Lajos gondoskodott, aki helyiséget ajándékozott e célra a hitközségnek, az építési anyagot pedig Glück Benő adta. Az intézmény ma már szilárd alapokon működik és 120 növendéket nevel. Fennállásának száz esztendeje alatt a hitközség lélekszáma erősen meggyarapodott, így 1922. az 1820. épített és még ma is fennálló zsinagóga már nem fogadhatta be a híveket. A hitközség tehát Danczinger Lajos akkori elnök alatt elhatározta, hogy új templomot épít. A tervet a hitközségi tagok külön megadóztatásával valósították meg. A hitközség 300 családban 2007 lelket számlál. Tagjai főleg kereskedők és iparosok. Foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 3 nagykereskedő, 105 kereskedő, 7 nagyiparos, 55 iparos, 4 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 1 orvos, 2 más szabadpályán, 2 köztisztviselő, 4 magántisztviselő, 1 tanító, 11 magánzó, 21 munkás, 11 egyéb. A világháborúban 250 tagja vett részt és 15 hősi halált halt. Gazdasági viszonyaira jellemző, hogy tagjai között 72 a munkanélküli, jóllehet, hogy tehetősebb tagjai sokat tettek a gazdasági élet föllendítéséért és többen jelentékeny ipari vállalatokat létesítettek. A Gizella-malmot Glück Benő, a szövőgyárat Freund Márton, a rolettagyárat Würdiger és Hoffman, a másik rolettagyárat Deutsch és Follmann, a betoncement és téglagyárat Katz Jenő alapította. A mezőgazdaságban való részvételük kevésbé jelentőséges, de a gazdasági munkások számára mégis teremtettek munkaalkalmat Feldmann Károly 360, Benedek Zoltán 400 és Rosenfeld Henrik 480 holdas birtokán. Ez a mozgalmas gazdasági élet enyhíti ugyan a munkás problémát, de nem oldja meg és mindez fokozottabb filantropikus tevékenységet követel a hitközségtől, amely áldozatkészséggel vállalja a nagy anyagi megterhelte test. Évi költségvetése 1.400,000 lei, és ezt a kiadást a hozzá tartozó Érsemjén, Érselind, Gálospetri, Vasad, Otomány, Szalacs, Piskolt, Értarcsa, Éradony és Érkeserü hozzájárulása nélkül adójövedelmeiből fedezi. Az orthodox alapon működő hitközség élén állnak: Schönfeld Béni főrabbi, Feldmann Károly elnök, Hoffmann Kálmán alelnök, Klein Ferenc pénztárnok, Weisz Áron gondnok, Grünfeld Béla ellenőr, Bernátéin Mór, Danczinger Lajos, Glück Benő, Glück Lajos, Jakobovits Sándor, Steinmetz Jechiel választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1278. címszó a lexikon => 238. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11278.htm

CÍMSZÓ: Érmihályfalva

SZÓCIKK: Érmihályfalva Valea lui Mihai, R. nagyk. Bihar vm.-ben 6302 lak. A zsidó hitközség, amely az érmihályfalvai községkerület központja, a szájhagyomány szerint már 1800 előtt is fennállott, de egykorú írások, vagy okiratok, amelyek alapításának elejére vonatkoznak, nincsenek. A XIX. sz. elején mindenesetre már szervezett keretekben működhetett és 1820. a keretek végleges kiépítéséhez fogott. Ekkor vette meg a hitközség a templomnak való telket és előkészítette az építkezést. A fennmaradt okiratokból kitűnik, hogy a templomot rövid idő alatt felépítették. Fejlődésének első korszakában Rosenberg Sándor-Rosenfeld Jakab, Feldmann Izsák és Oestereicher Mendel voltak az elöljárók. Első rabbiját Mindszent Salamon személyében 1834 választotta meg. 1822-ben kezdte meg működését a Chevra Kadisa, 1853. a Nőegylet. Elemi népiskolája, amelynek ma 2 tanítója és 102 tanítványa van, 1873. nyilt meg. Létesített jesivát és Talmud Tórát is, ezt az utóbbit Zelter Jenő kezdeményezésére. Megfelelő elhelyezéséről Danczinger Lajos gondoskodott, aki helyiséget ajándékozott e célra a hitközségnek, az építési anyagot pedig Glück Benő adta. Az intézmény ma már szilárd alapokon működik és 120 növendéket nevel. Fennállásának száz esztendeje alatt a hitközség lélekszáma erősen meggyarapodott, így 1922. az 1820. épített és még ma is fennálló zsinagóga már nem fogadhatta be a híveket. A hitközség tehát Danczinger Lajos akkori elnök alatt elhatározta, hogy új templomot épít. A tervet a hitközségi tagok külön megadóztatásával valósították meg. A hitközség 300 családban 2007 lelket számlál. Tagjai főleg kereskedők és iparosok. Foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 3 nagykereskedő, 105 kereskedő, 7 nagyiparos, 55 iparos, 4 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 1 orvos, 2 más szabadpályán, 2 köztisztviselő, 4 magántisztviselő, 1 tanító, 11 magánzó, 21 munkás, 11 egyéb. A világháborúban 250 tagja vett részt és 15 hősi halált halt. Gazdasági viszonyaira jellemző, hogy tagjai között 72 a munkanélküli, jóllehet, hogy tehetősebb tagjai sokat tettek a gazdasági élet föllendítéséért és többen jelentékeny ipari vállalatokat létesítettek. A Gizella-malmot Glück Benő, a szövőgyárat Freund Márton, a rolettagyárat Würdiger és Hoffman, a másik rolettagyárat Deutsch és Follmann, a betoncement és téglagyárat Katz Jenő alapította. A mezőgazdaságban való részvételük kevésbé jelentőséges, de a gazdasági munkások számára mégis teremtettek munkaalkalmat Feldmann Károly 360, Benedek Zoltán 400 és Rosenfeld Henrik 480 holdas birtokán. Ez a mozgalmas gazdasági élet enyhíti ugyan a munkás problémát, de nem oldja meg és mindez fokozottabb filantropikus tevékenységet követel a hitközségtől, amely áldozatkészséggel vállalja a nagy anyagi megterhelte test. Évi költségvetése 1.400,000 lei, és ezt a kiadást a hozzá tartozó Érsemjén, Érselind, Gálospetri, Vasad, Otomány, Szalacs, Piskolt, Értarcsa, Éradony és Érkeserü hozzájárulása nélkül adójövedelmeiből fedezi. Az orthodox alapon működő hitközség élén állnak: Schönfeld Béni főrabbi, Feldmann Károly elnök, Hoffmann Kálmán alelnök, Klein Ferenc pénztárnok, Weisz Áron gondnok, Grünfeld Béla ellenőr, Bernátéin Mór, Danczinger Lajos, Glück Benő, Glück Lajos, Jakobovits Sándor, Steinmetz Jechiel választmányi tagok.

11278.ht

CÍMSZÓ Érmihályfalv

SZÓCIKK Érmihályfalv Vale lu Mihai R nagyk Biha vm.-be 630 lak zsid hitközség amel a érmihályfalva községkerüle központja szájhagyomán szerin má 180 előt i fennállott d egykor írások vag okiratok amelye alapításána elejér vonatkoznak nincsenek XIX sz elejé mindenesetr má szervezet keretekbe működhetet é 1820 kerete véglege kiépítéséhe fogott Ekko vett me hitközsé templomna val telke é előkészített a építkezést fennmarad okiratokbó kitűnik hog templomo rövi id alat felépítették Fejlődéséne els korszakába Rosenber Sándor-Rosenfel Jakab Feldman Izsá é Oestereiche Mende volta a elöljárók Els rabbijá Mindszen Salamo személyébe 183 választott meg 1822-be kezdt me működésé Chevr Kadisa 1853 Nőegylet Elem népiskolája amelyne m tanítój é 10 tanítvány van 1873 nyil meg Létesítet jesivá é Talmu Tórá is ez a utóbbi Zelte Jen kezdeményezésére Megfelel elhelyezésérő Danczinge Lajo gondoskodott ak helyisége ajándékozot célr hitközségnek a építés anyago pedi Glüc Ben adta A intézmén m má szilár alapoko működi é 12 növendéke nevel Fennállásána szá esztendej alat hitközsé lélekszám erőse meggyarapodott íg 1922 a 1820 építet é mé m i fennáll zsinagóg má ne fogadhatt b híveket hitközsé tehá Danczinge Lajo akkor elnö alat elhatározta hog ú templomo épít terve hitközség tago külö megadóztatásáva valósítottá meg hitközsé 30 családba 200 lelke számlál Tagja főle kereskedő é iparosok Foglalkozásu szerin íg oszlana meg nagykereskedő 10 kereskedő nagyiparos 5 iparos gazdálkodó ügyvéd orvos má szabadpályán köztisztviselő magántisztviselő tanító 1 magánzó 2 munkás 1 egyéb világháborúba 25 tagj vet rész é 1 hős halál halt Gazdaság viszonyair jellemző hog tagja közöt 7 munkanélküli jóllehet hog tehetőseb tagja soka tette gazdaság éle föllendítéséér é többe jelentéken ipar vállalatoka létesítettek Gizella-malmo Glüc Benő szövőgyára Freun Márton rolettagyára Würdige é Hoffman mási rolettagyára Deutsc é Follmann betoncemen é téglagyára Kat Jen alapította mezőgazdaságba val részvételü kevésb jelentőséges d gazdaság munkáso számár mégi teremtette munkaalkalma Feldman Károl 360 Benede Zoltá 40 é Rosenfel Henri 48 holda birtokán E mozgalma gazdaság éle enyhít ugya munká problémát d ne oldj me é minde fokozottab filantropiku tevékenysége követe hitközségtől amel áldozatkészségge vállalj nag anyag megterhelt test Év költségvetés 1.400,00 lei é ez kiadás hozz tartoz Érsemjén Érselind Gálospetri Vasad Otomány Szalacs Piskolt Értarcsa Éradon é Érkeser hozzájárulás nélkü adójövedelmeibő fedezi A orthodo alapo működ hitközsé élé állnak Schönfel Bén főrabbi Feldman Károl elnök Hoffman Kálmá alelnök Klei Feren pénztárnok Weis Áro gondnok Grünfel Bél ellenőr Bernátéi Mór Danczinge Lajos Glüc Benő Glüc Lajos Jakobovit Sándor Steinmet Jechie választmány tagok

11278.h

CÍMSZ Érmihályfal

SZÓCIK Érmihályfal Val l Miha nagy Bih vm.-b 63 la zsi hitközsé ame érmihályfalv községkerül központj szájhagyomá szeri m 18 elő fennállot egyko íráso va okirato amely alapításán elejé vonatkozna nincsene XI s elej mindeneset m szerveze keretekb működhete 182 keret végleg kiépítéséh fogot Ekk vet m hitközs templomn va telk előkészítet építkezés fennmara okiratokb kitűni ho templom röv i ala felépítetté Fejlődésén el korszakáb Rosenbe Sándor-Rosenfe Jaka Feldma Izs Oestereich Mend volt elöljáró El rabbij Mindsze Salam személyéb 18 választot me 1822-b kezd m működés Chev Kadis 185 Nőegyle Ele népiskoláj amelyn tanító 1 tanítván va 187 nyi me Létesíte jesiv Talm Tór i e utóbb Zelt Je kezdeményezésér Megfele elhelyezésér Danczing Laj gondoskodot a helyiség ajándékozo cél hitközségne építé anyag ped Glü Be adt intézmé m szilá alapok működ 1 növendék neve Fennállásán sz esztende ala hitközs lélekszá erős meggyarapodot í 192 182 építe m fennál zsinagó m n fogadhat híveke hitközs teh Danczing Laj akko eln ala elhatározt ho templom épí terv hitközsé tag kül megadóztatásáv valósított me hitközs 3 családb 20 lelk számlá Tagj fől keresked iparoso Foglalkozás szeri í oszlan me nagykeresked 1 keresked nagyiparo iparo gazdálkod ügyvé orvo m szabadpályá köztisztvisel magántisztvisel tanít magánz munká egyé világháborúb 2 tag ve rés hő halá hal Gazdasá viszonyai jellemz ho tagj közö munkanélkül jóllehe ho tehetőse tagj sok tett gazdasá él föllendítéséé több jelentéke ipa vállalatok létesítette Gizella-malm Glü Ben szövőgyár Freu Márto rolettagyár Würdig Hoffma más rolettagyár Deuts Follman betonceme téglagyár Ka Je alapított mezőgazdaságb va részvétel kevés jelentősége gazdasá munkás számá még teremtett munkaalkalm Feldma Káro 36 Bened Zolt 4 Rosenfe Henr 4 hold birtoká mozgalm gazdasá él enyhí ugy munk problémá n old m mind fokozotta filantropik tevékenység követ hitközségtő ame áldozatkészségg vállal na anya megterhel tes É költségveté 1.400,0 le e kiadá hoz tarto Érsemjé Érselin Gálospetr Vasa Otomán Szalac Piskol Értarcs Érado Érkese hozzájárulá nélk adójövedelmeib fedez orthod alap műkö hitközs él állna Schönfe Bé főrabb Feldma Káro elnö Hoffma Kálm alelnö Kle Fere pénztárno Wei Ár gondno Grünfe Bé ellenő Bernáté Mó Danczing Lajo Glü Ben Glü Lajo Jakobovi Sándo Steinme Jechi választmán tago

11278.

CÍMS Érmihályfa

SZÓCI Érmihályfa Va Mih nag Bi vm.- 6 l zs hitközs am érmihályfal községkerü központ szájhagyom szer 1 el fennállo egyk írás v okirat amel alapításá elej vonatkozn nincsen X ele mindenese szervez keretek működhet 18 kere végle kiépítésé fogo Ek ve hitköz templom v tel előkészíte építkezé fennmar okiratok kitűn h templo rö al felépített Fejlődésé e korszaká Rosenb Sándor-Rosenf Jak Feldm Iz Oestereic Men vol elöljár E rabbi Mindsz Sala személyé 1 választo m 1822- kez működé Che Kadi 18 Nőegyl El népiskolá amely tanít tanítvá v 18 ny m Létesít jesi Tal Tó utób Zel J kezdeményezésé Megfel elhelyezésé Danczin La gondoskodo helyisé ajándékoz cé hitközségn épít anya pe Gl B ad intézm szil alapo műkö növendé nev Fennállásá s esztend al hitköz léleksz erő meggyarapodo 19 18 épít fenná zsinag fogadha hívek hitköz te Danczin La akk el al elhatároz h templo ép ter hitközs ta kü megadóztatásá valósítot m hitköz család 2 lel száml Tag fő kereske iparos Foglalkozá szer oszla m nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko ügyv orv szabadpály köztisztvise magántisztvise taní magán munk egy világháború ta v ré h hal ha Gazdas viszonya jellem h tag köz munkanélkü jólleh h tehetős tag so tet gazdas é föllendítésé töb jelenték ip vállalato létesített Gizella-mal Gl Be szövőgyá Fre Márt rolettagyá Würdi Hoffm má rolettagyá Deut Follma betoncem téglagyá K J alapítot mezőgazdaság v részvéte kevé jelentőség gazdas munká szám mé teremtet munkaalkal Feldm Kár 3 Bene Zol Rosenf Hen hol birtok mozgal gazdas é enyh ug mun problém ol min fokozott filantropi tevékenysé köve hitközségt am áldozatkészség válla n any megterhe te költségvet 1.400, l kiad ho tart Érsemj Érseli Gálospet Vas Otomá Szala Pisko Értarc Érad Érkes hozzájárul nél adójövedelmei fede ortho ala műk hitköz é álln Schönf B főrab Feldm Kár eln Hoffm Kál aleln Kl Fer pénztárn We Á gondn Grünf B ellen Bernát M Danczin Laj Gl Be Gl Laj Jakobov Sánd Steinm Jech választmá tag

11278

CÍM Érmihályf

SZÓC Érmihályf V Mi na B vm. z hitköz a érmihályfa községker közpon szájhagyo sze e fennáll egy írá okira ame alapítás ele vonatkoz nincse el mindenes szerve kerete működhe 1 ker végl kiépítés fog E v hitkö templo te előkészít építkez fennma okirato kitű templ r a felépítet Fejlődés korszak Rosen Sándor-Rosen Ja Feld I Oesterei Me vo elöljá rabb Minds Sal személy választ 1822 ke működ Ch Kad 1 Nőegy E népiskol amel taní tanítv 1 n Létesí jes Ta T utó Ze kezdeményezés Megfe elhelyezés Danczi L gondoskod helyis ajándéko c hitközség épí any p G a intéz szi alap műk növend ne Fennállás eszten a hitkö léleks er meggyarapod 1 1 épí fenn zsina fogadh híve hitkö t Danczi L ak e a elhatáro templ é te hitköz t k megadóztatás valósíto hitkö csalá le szám Ta f keresk iparo Foglalkoz sze oszl nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk ügy or szabadpál köztisztvis magántisztvis tan magá mun eg világhábor t r ha h Gazda viszony jelle ta kö munkanélk jólle tehető ta s te gazda föllendítés tö jelenté i vállalat létesítet Gizella-ma G B szövőgy Fr Már rolettagy Würd Hoff m rolettagy Deu Follm betonce téglagy alapíto mezőgazdasá részvét kev jelentősé gazda munk szá m teremte munkaalka Feld Ká Ben Zo Rosen He ho birto mozga gazda eny u mu problé o mi fokozot filantrop tevékenys köv hitközség a áldozatkészsé váll an megterh t költségve 1.400 kia h tar Érsem Érsel Gálospe Va Otom Szal Pisk Értar Éra Érke hozzájáru né adójövedelme fed orth al mű hitkö áll Schön főra Feld Ká el Hoff Ká alel K Fe pénztár W gond Grün elle Berná Danczi La G B G La Jakobo Sán Stein Jec választm ta

1127

CÍ Érmihály

SZÓ Érmihály M n vm hitkö érmihályf községke közpo szájhagy sz fennál eg ír okir am alapítá el vonatko nincs e mindene szerv keret működh ke vég kiépíté fo hitk templ t előkészí építke fennm okirat kit temp felépíte Fejlődé korsza Rose Sándor-Rose J Fel Oestere M v elölj rab Mind Sa személ válasz 182 k műkö C Ka Nőeg népisko ame tan tanít Létes je T ut Z kezdeményezé Megf elhelyezé Dancz gondosko helyi ajándék hitközsé ép an inté sz ala mű növen n Fennállá eszte hitk lélek e meggyarapo ép fen zsin fogad hív hitk Dancz a elhatár temp t hitkö megadóztatá valósít hitk csal l szá T keres ipar Foglalko sz osz nagykeres keres nagyip ip gazdál üg o szabadpá köztisztvi magántisztvi ta mag mu e világhábo h Gazd viszon jell t k munkanél jóll tehet t t gazd föllendíté t jelent vállala létesíte Gizella-m szövőg F Má rolettag Wür Hof rolettag De Foll betonc téglag alapít mezőgazdas részvé ke jelentős gazd mun sz teremt munkaalk Fel K Be Z Rose H h birt mozg gazd en m probl m fokozo filantro tevékeny kö hitközsé áldozatkészs vál a megter költségv 1.40 ki ta Érse Érse Gálosp V Oto Sza Pis Érta Ér Érk hozzájár n adójövedelm fe ort a m hitk ál Schö főr Fel K e Hof K ale F pénztá gon Grü ell Bern Dancz L L Jakob Sá Stei Je választ t