13627.htm

CÍMSZÓ: Névadás

SZÓCIKK: Névadás, a zsinagógának az a szertartása, melynek keretében az újszülött leánygyermeknek nevet adnak. Ez csak oly napokon történhetik, mikor a Tórából felolvasnak. A gyermek atyját a Tóra elé szólítják, ha a gyermeknek nincs apja, akkor valamelyik közeli rokonát hívják a Tóra elé és a szakasz felolvasása után, külön erre a célra szolgáló misebérach (l. o.) keretében történik a névadás azzal a kívánsággal, hogy szülei sikerrel nevelhessék fel a gyermeket. A fiúgyermek névadása a körülmetélési szertartás (l. Berisz-milo) keretében történik. F-D-


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3627. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13627.htm

CÍMSZÓ: Névadás

SZÓCIKK: Névadás, a zsinagógának az a szertartása, melynek keretében az újszülött leánygyermeknek nevet adnak. Ez csak oly napokon történhetik, mikor a Tórából felolvasnak. A gyermek atyját a Tóra elé szólítják, ha a gyermeknek nincs apja, akkor valamelyik közeli rokonát hívják a Tóra elé és a szakasz felolvasása után, külön erre a célra szolgáló misebérach l. o. keretében történik a névadás azzal a kívánsággal, hogy szülei sikerrel nevelhessék fel a gyermeket. A fiúgyermek névadása a körülmetélési szertartás l. Berisz-milo keretében történik. F-D-

13627.ht

CÍMSZÓ Névadá

SZÓCIKK Névadás zsinagógána a szertartása melyne keretébe a újszülöt leánygyermekne neve adnak E csa ol napoko történhetik miko Tórábó felolvasnak gyerme atyjá Tór el szólítják h gyermekne ninc apja akko valamelyi közel rokoná hívjá Tór el é szakas felolvasás után külö err célr szolgál misebérac l o keretébe történi névadá azza kívánsággal hog szüle sikerre nevelhessé fe gyermeket fiúgyerme névadás körülmetélés szertartá l Berisz-mil keretébe történik F-D

13627.h

CÍMSZ Névad

SZÓCIK Névadá zsinagógán szertartás melyn keretéb újszülö leánygyermekn nev adna cs o napok történheti mik Tóráb felolvasna gyerm atyj Tó e szólítjá gyermekn nin apj akk valamely köze rokon hívj Tó e szaka felolvasá utá kül er cél szolgá misebéra keretéb történ névad azz kívánságga ho szül sikerr nevelhess f gyermeke fiúgyerm névadá körülmetélé szertart Berisz-mi keretéb történi F-

13627.

CÍMS Néva

SZÓCI Névad zsinagógá szertartá mely kereté újszül leánygyermek ne adn c napo történhet mi Tórá felolvasn gyer aty T szólítj gyermek ni ap ak valamel köz roko hív T szak felolvas ut kü e cé szolg misebér kereté törté néva az kívánságg h szü siker nevelhes gyermek fiúgyer névad körülmetél szertar Berisz-m kereté történ F

13627

CÍM Név

SZÓC Néva zsinagóg szertart mel keret újszü leánygyerme n ad nap történhe m Tór felolvas gye at szólít gyerme n a a valame kö rok hí sza felolva u k c szol misebé keret tört név a kívánság sz sike nevelhe gyerme fiúgye néva körülmeté szerta Berisz- keret törté

1362

CÍ Né

SZÓ Név zsinagó szertar me kere újsz leánygyerm a na történh Tó felolva gy a szólí gyerm valam k ro h sz felolv szo miseb kere tör né kívánsá s sik nevelh gyerm fiúgy név körülmet szert Berisz kere tört